Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ LBCreality s.r.o.

se sídlem Jánská 864/4, Liberec III- Jeřáb, PSČ: 460 01

IČO: 22772901 DIČ 22772901

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka Liberec, pod sp. zn. C  30974

(dále také „Společnost“)

Naše společnost je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. „GDPR“ správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že provádí jejich zpracování, určuje účel a prostředky tohoto zpracování a odpovídá za něj. Cílem těchto zásad je poskytnout Vám přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní Údaje.

Informace v tomto dokumentu platí pro fyzické osoby poskytující osobní údaje, především pro naše zákazníky a obchodní partnery, ale v přiměřené míře se uplatní rovněž pro potenciální zákazníky a potencionální obchodní partnery (tj. osoby, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu) a na bývalé zákazníky a bývalé obchodní partnery, jejichž údaje stále můžeme za určitých podmínek zpracovávat. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na rodinné příslušníky či zástupce zákazníků a zástupce obchodních partnerů.

V textu se dozvíte zejména:

jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
za jakými účely a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme;
komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese Info@lbcreality.cz

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesné a aktualizované osobní údaje, a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
Společnost LBCreality s.r.o bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody.. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost LBCreality.s.o. sama.
zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;

elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a případně další takové údaje;

další osobní údaje poskytnuté Vámi ve smluvních či v jiných dokumentech, při jednáních a při využívaní našich služeb, a to včetně pozdějších aktualizací.

ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získáváme především od Vás. Některé Vaše osobní údaje můžeme získávat z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

Pokud získáváme osobní údaje od Vás, stává se tak zejména:

Na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy, při osobní, telefonické nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace emailem.

Veřejně dostupnými zdroji, z nichž získáváme osobní údaje, jsou zejména:

obchodní rejstřík,
insolvenční rejstřík,
živnostenský rejstřík
výjimečně sociální sítě a obecně internet, pokud údaje sami zveřejníte;

Osobními údaji získanými z vlastní činnosti jsou ty, získané hodnocením údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů či služeb.

Výjimečně můžeme Vaše osobní údaje získat i od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;

Užívání sociální pluginů

Webové stránky společnosti M&M obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností LBC reality s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Smlouva o poskytování zprostředkovatelských služeb
Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Poskytování zprostředkovatelských služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatelé údržby informačního systému
Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy  zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

PRÁVA KLIENTA

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – realitního makléře získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-makléř,  bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – makléře zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce –makléř v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – makléře, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve věci předem smluvené činnosti, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – makléřem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?